Menu Zamknij

Protesty przeciw nowelizacji ustawy o zgromadzeniach.

Wiele organizacji społecznych wyraża sprzeciw wobec nowelizacji ustawy o zgromadzeniach, nad którą pracuje Sejm. Wprowadzono szereg zmian, które w założeniu mają przeciwdziałać organizowaniu kontrmanifestacji i blokad w tym samym miejscu i czasie, które przydzielone zostały pierwszemu zgłaszającemu. Utrudnia też zajmowanie przez innych czasu i miejsca manifestacjom, czy marszom przeprowadzanym cyklicznie, także uroczystościom religijnym.

W założeniu słuszne zmiany budzą krytykę, ponieważ w przypadku nadinterpretacji urzędników mogą prowadzić do paraliżowania wolności zgromadzeń.

Swój sprzeciw wyraziły organizacje od prawej do lewej strony sceny politycznej. Poniżej przytaczamy oświadczenie Komitetu Helsińskiego oraz ONR.

kh-2016-12-02

 

Stanowisko Stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny  ws. projektu nowelizacji Prawa o zgromadzeniach

W związku z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk sejmowy nr 1044 z dn. 15 listopada 2016 r.) oświadczamy, że powyższy projekt oparty jest na całkowicie wadliwych założeniach merytorycznych i nie powinien być procedowany przez Sejm RP.

Przewidziana przez projektodawcę procedura rejestracji tzw. zgromadzeń cyklicznych budzi poważne wątpliwości. Prowadzi bowiem do uprzywilejowywania jednych zgromadzeń kosztem innych, poszerzając w nieuzasadniony sposób uprawnienia władz publicznych wobec organizatorów zgromadzeń, co będzie w przyszłości skutkować zwiększeniem bezpodstawnych ingerencji ze strony tych władz. Zaskakujące jest, że sam projektodawca nie zauważa tego mankamentu.

Nie można też poprzeć przyznania wojewodzie części uprawnień decyzyjnych w I instancji w sprawach zgromadzeń, gdyż podział kompetencji (wójt/burmistrz/prezydent miasta – wojewoda) będzie wówczas oparty na dualizmie, trudnym do uzasadnienia na gruncie systemu prawa administracyjnego.

W działaniach projektodawcy widać próbę odgórnego uregulowania tej sfery aktywności obywateli, która z założenia powinna być spontaniczna, za pomocą sztywnych reguł ustawowych. Tego rodzaju działania oceniamy jako wyraz niezrozumienia istoty działalności społecznej oraz nawiązanie do złych wzorców sanacyjnego, biurokratycznego obskurantyzmu prawnego.  Stanowi to zaprzeczenie zasad: państwa prawa oraz wolności organizowania pokojowych zgromadzeń, wyrażonych w art. 2 i art. 57 Konstytucji RP (co należy podkreślić mimo szeregu naszych fundamentalnych zastrzeżeń do treści Ustawy Zasadniczej).

ONR nie zamierza przyłączać się do stanowiska lewicowych negacjonistów, którzy jedynie „pełnią obowiązki opozycji” w Polsce, a w istocie wspierają interesy obce i kwestionują wszystkie projekty koalicji rządzącej ze względu na swój egoizm. Opinia ONR podyktowana jest wyłącznie merytoryczną oceną projektu, która wypada zdecydowanie negatywnie.

W związku z powyższym domagamy się odrzucenia powyższego projektu w całości.

Zarząd Stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny

Warszawa, dnia 02.12.2016 r.